Ustrojstvo Općine Dubrovačko primorje

Općina Dubrovačko primorje je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu unapređenja prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.


Općinska tijela

Prema statutu Općine Dubrovačko primorje tijela Općine su:

 1. Općinsko vijeće

  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i obveza jedinice lokalne samouprave i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Čini ga 11 vijećnika izabranih na izborima provedenim u skladu s odredbama zakona.

 2. Općinski načelnik

  Općinski načelnik zastupa Općinu, svoju dužnost obavlja profesionalno, rukovodi radom Općinskog poglavarstva i za svoj rad je odgovoran Općinskom vijeću.

Članovi Općinskog vijeća

Ivica Vrlić HDZ

predsjednik Općinskog vijeća

Luka Mihović HDZ

podpredsjednik Općinskog vijeća

Antun Mage HDZ

Općinski vijećnik

Dragan Lasić HDZ

Općinski vijećnik

Ivo Matković HDZ

Općinski vijećnik

Ivica Konsuo HDZ

Općinski vijećnik

Đuro Ljubišić HDZ

Općinski vijećnik

Mato Mišković DDS

Općinski vijećnik

Marina Jonjić DDS

Općinski vijećnik

Pero Maškarić DDS

Općinski vijećnik

Dinko Ogresta HSS

Općinski vijećnik

Općinski načelnik

Nikola Knežić

Nikola Knežić HDZ

Načelnik
Postranje 1, 20232 Slano

Ivo Lobrović HDZ

zamjenik načelnika
Zabrežje 10, Majkovi

Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju u lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Na području Općine Dubrovačko primorje postoji 16 mjesnih odbora:

 • MO SLANO
 • MO BANIĆI
 • MO MAJKOVI
 • MO VISOČANI
 • MO TOPOLO
 • MO OŠLJE
 • MO DOLI
 • MO IMOTICA
 • MO ŠTEDRICA
 • MO STUPA
 • MO SMOKOVLJANI
 • MO PODIMOČ
 • MO LISAC
 • MO TOČIONIK
 • MO ČEPIKUĆE
 • MO TRNOVICA

Grb i zastava Općine

Općina Dubrovačko primorje - grb

Grb

PDF
Općina Dubrovačko primorje - gonfalon

Gonfalon

PDF
Općina Dubrovačko primorje - zastava

Zastava

PDF