EU projekt

Reciklažno dvorište komunalnog otpada općine Dubrovačko primorje

KK.06.3.1.03.0096

Naziv projekta:
Reciklažno dvorište komunalnog otpada Općine Dubrovačko primorje

Korisnik: Općina Dubrovačko primorje

Ukupna vrijednost projekta: 4.528.378,19 kn

Bespovratna sredstva: 3.229.554,33 kn

Stopa sufinanciranja EU: 84,9999%

Razdoblje provedbe projekta: 06.08.2018.-11.09.2020.


ŠTO JE OTPAD?

Otpad je sve ono što namjeravamo baciti. Pojedine vrste otpada možemo reciklirati ili ponovno iskoristiti.

Reciklažni kontejneri

ŠTO JE RECIKLAŽNO DVORIŠTE?

Reciklažno dvorište je ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada.

Recikliranje ilustracija

KOME JE NAMIJENJENO?

Korisnicima javne usluge prikupljanja mješovitog otpada s područja općine Dubrovačko primorje – domaćinstvima i fizičkim osobama.

Recikliranje: razdvajanje otpada

KOJE VRSTE OTPADA DONIJETI U RECIKLAŽNO DVORIŠTE?

Ikonica papir
Papir i karton
Ikonica plastika
Plastiku
Ikonica metal
Metal
Ikonica staklo
Staklo
Ikonica ambalaža
Ambalažu boja, lakova ili ulja
Ikonica stari lijekovi
Stare lijekove
Ikonica ulje
Motorna i jestiva ulja
Ikonica gume
Otpadne gume bez naplatka
Ikonica elektrika
Električnu i elektroničku opremu
Ikonica akumulator
Akumulatore i baterije
Ikonica tekstil
Tekstil i odjeću
Ikonica glomazni otpad
Glomazni otpad
Ikonica gradjevni otpad
Građevni otpad iz kućanstva*
Ikonica drvo
Drvo
Ikonica ostali otpad
Razni ostali opasni otpad (boje, ljepila, toneri, kiseline, deterdžente, pesticide i drugo)

* odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u kolicini ne vecoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci

GDJE SE NALAZI?

CIJENA USLUGE?

Besplatno

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA:

Nakon otvaranja isto će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Dubrovačko primorje i davatelja usluge Čistoća d.o.o.

NAPOMENA:

Pravnim osobama nije dozvoljeno korištenje reciklažnog dvorišta! Prije predavanja otpada u reciklažno dvorište potrebno je razvrstati otpad prema vrstama. Osoba koja predaje otpad dužna je predočiti osobni identifikacijski dokument osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem.

INFORMACIJE:

Općina Dubrovačko primorje 099 549 8762 i 020 871 197

Čistoća d.o.o. 0800 606 707


Projekt reciklažnog dvorišta, kao i izradu edukativnog dijela postojeće web stranice Općine Dubrovačko primorje sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Dubrovačko primorje.

Projekt „Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje“ provodi se na području općina Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje te obuhvaća 10 izobrazno-informativnih aktivnosti kojima će se postići podizanje razine svijesti stanovnika triju općina o odgovornom postupanju s otpadom.

Specifični cilj projekta je izgradnja svijesti stanovnika općina Konavle, Župe dubrovačke i Dubrovačkog primorja o važnosti odgovornog postupanju s otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje komunalnog otpada, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta.

Opći cilj je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta u RH.

Rezultat provedenih aktivnosti biti će educirano i informirano stanovništvo općina uključenih u projekt o važnosti održivog gospodarenja otpadom i njihovoj ulozi u njemu, o načinima i mogućnostima odvajanja otpada, kućnog kompostiranja te ponovne uporabe predmeta.


Europska Unija - Zajedno do EU fondova