Graditeljska baština

Kulturno povijesna dobra u prostoru Općine Dubrovačko primorje koja su u nadležnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

Sukladno kulturno povijesnim obilježjima kulturnih dobara, stupnju očuvanosti pripadajućih povijesnih struktura; prostornih i graditeljskih, ali i kvaliteti neposrednog pejzažnog okruženja, kulturna dobra, odnosno kulturno-povijesne vrijednosti vrednovane su slijedećom kategorijom:

N
nacionalnog (državnog),
R
regionalnog (županijskog) i
L
lokalnog značaja (općinskog).

Nepokretna kulturna dobra navedena u ovom Planu smatraju se zaštićenima i podliježu posebnoj skrbi. Status njihove zaštite obuhvaćen je sljedećim kategorijama:

Z
kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara,
PZ
preventivno zaštićeno kulturno dobro,
E
evidentirane kulturno povijesne vrijednosti koje se zaštićuju Planom.

Zaštićenim dobrima, kod kojih su utvrđena svojstva kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve odredbe posebnog propisa, smatraju se sva kulturna dobra koja imaju status zaštite Z i PZ. U skladu s posebnim propisom za kulturna dobra za koja se podrazumijeva da imaju svojstva kulturnog dobra privremeno se donosi rješenje o preventivnoj zaštiti.

Za sve evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti (E), preporuka je ovog Plana daljnja valorizacija unutar zasebnog programa od strane nadležnih službi i utvrđivanje prijedloga za zaštitu sukladno posebnom propisu, koji omogućuje predstavničkom tijelu Općine da proglasi zaštićeno kulturno dobro lokalnog značaja na svome području, a način zaštite će se utvrditi uz prethodnu suglasnost nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Rotonda
Rotonda
Sv. Jeronim
Sv. Jeronim