Obavijesti

15.11.2018.

FLAG NATJEČAJ za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.2. Diverzifikacija/diferencijacija tržišta iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Južni Jadran“ (u daljnjem tekstu „LRSR“).