Vijesti

03.05.2016.

Plan upisa djece u P.U. Dječji vrtić Slano za pedagošku godinu 2016./2017.

Na temelju čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13), čl.9. i čl.18. Statuta P.U.Dječjeg vrtića Slano, Upravno vijeće P.U.Dječjeg vrtića Slano na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 29.04.2016.godine, a uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika od 28.04.2016.g. KLASA : 601-01/16-01/3; URBROJ: 2117/05-16-2 donijelo je ,

PLAN UPISA DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.

Članak 1.

Pravo upisa u P.U.Dječji vrtić Slano imaju djeca roditelja s prebivalištem na području Općine Dubrovačko primorje, a ukoliko ima slobodnih mjesta u pojedine programe mogu se upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih gradova i općina.

Članak 2.

Djeca se upisuju u objekte vrtića: 1. centralni vrtić u Slano 2. područni odjel Ošlje

Članak 3.

Vrtić upisuje djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu u redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima i ostale programe kako slijedi:

 1. - jaslice: za djecu od navršenih 12 mjeseci života – 3. godine života ( Slano) - vrtić: za djecu od navršene treće godine života – polaska u osnovnu školu (Slano)
 2. - jaslice: za djecu od navršenih 12 mjeseci života – 3. godine života ( Slano) - za djecu od navršene 3. godine života – polaska u osnovnu školu (Slano i Ošlje)

Potrebnu dob za upis u pojedine programe djeca ostvaruju do 31.8.2016. godine.

Članak 4.

Članak 5.

Ukoliko vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu. Ukoliko se sva prijavljena djece ne mogu upisati, za polaznike koji se prvi put upisuju u vrtić primjenjivati će se metoda bodovanja kojom se, za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije, kojom se pojedina prednost dokazuje:

 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu…………………………. 10 bodova
 • djeca žrtava i invalida domovinskog rata ......................... 10 bodova
 • djeca bez oba roditelja ................................................... 10 bodova
 • obitelj s troje i više djece ................................................. 8 bodova
 • teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja…………………………… 5 bodova
 • dijete samohranih roditelja ............................................. 5 bodova
 • djeca sa teškoćama u razvoju………………………………….. .......... 4 boda
 • dijete iz obitelji koji žive u teškim socijalnim uvjetima.......... 3 boda

Članak 6.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se preuzima u vrtiću. U vrtiću se može preuzeti i Potvrda o zdravstvenom sistematskom pregledu djeteta koju je potrebno donijeti onog dana kada dijete počinje koristiti program. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju navedenu na zahtjevu. U upisnom roku neće se razmatrati upisna dokumentacija djece koja ne ispunjavaju dobni uvjet za upis u jaslice / vrtić. Zahtjevi koji nemaju kompletnu dokumentaciju neće se razmatrati.

Članak 7.

Upis u jaslice / vrtić provoditi će se u periodu od 02.05.2016. – 16.05.2016. godine u prostorijama vrtića, svakog radnog dana od 07.00 – 09.00 sati.

Članak 8.

Nakon cjelovitog uvida i analize upisne dokumentacije, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću vrtića o provedenom upisu. Upravno vijeće vrtića donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2016./2017., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici www.dubrovackoprimorje.hr u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Članak 9.

Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić utvrđuje se Lista čekanja. S Liste čekanja djeca se upisuju u vrtić nakon što se oslobodi mjesto u skupini kojoj dijete po dobnom uzrastu pripada.

Članak 10.

Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna.

Članak 11.

Na početku pedagoške godine prilikom uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelji/skrbnici djeteta su dužni:

 • dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta ( potvrda o sistematskom pregledu djeteta)
 • potpisati s Vrtićom Ugovor o uslugama predškolskog odgoja - potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi /odvoditi dijete u/iz vrtića
 • potpisati suglasnost za izvođenje djece iz ustanove u svrhu provođenja odgojno-obrazovnog rada

Članak 12.

Plan upisa djece u P.U.Dječji vrtić Slano za pedagošku godinu 2016./2017. stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči vrtića.

 

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Milić