Vijesti

10.09.2021.

Obavijest o Javnom uvidu i izlaganju prijedloga Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je prijedlog Uredbe o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima koju donosi Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 123. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) kao prijedlog zaštite područja u kategoriji posebnog rezervata. Prijedlog proglašenja posebnog rezervata obuhvaća dvije lokve u Donjim Majkovima i lokvu u Prljevićima, a proglašava se radi očuvanja populacije riječne kornjače (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj.

Posebni rezervat je prema svojim obilježjima herpetološki rezervat.

Javni uvid u dokumentaciju, koja obuhvaća postupak proglašenja navedenog posebnog rezervata, održat će se od

10. rujna 2021. do 11. listopada 2021. godine u

službenim prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Dubrovačko-neretvanske županije, Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik,

od 08:00 do 12:00 sati, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka.

Javno izlaganje održat će se 16. rujna 2021. godine (četvrtak) u Zavičajnoj kući u Slanome, Put od Jasenja 8, 20232 Slano

s početkom u 09:00 sati.

Uredba o proglašenju posebnog rezervata Lokve u Majkovima temeljem odredbe članka 126. Zakona o zaštiti prirode sadrži naziv i kategoriju zaštićenog područja, opis granice zaštićenog područja, kartografski prikaz zaštićenog područja, naznaku mjerila kartografskog prikaza i geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu. Geodetska podloga čini Prilog II. ovog Pravilnika i čuva se u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Prema geodetskoj podlozi utvrđena je površina Posebnog rezervata od 1,67 ha.

Prepoznajući važnost zaštite predmetnog lokaliteta, Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, izradila je stručnu podlogu sa svrhom vrednovanja područja lokvi u Majkovima. Javna ustanova u suradnji sa znanstveno-stručnom zajednicom, sustavno je provodila istraživanja na području Majkova od 2009. godine na vrsti riječne kornjače ali i na zaštiti i očuvanju njenog staništa (ekosustav krških lokvi). Također, proveden je niz edukativnih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti lokalne zajednice i šire javnosti o vrijednosti i značaju predmetnog područja predloženog za zaštitu.

Valorizacijom područja u stručnoj podlozi dan je prijedlog za zaštitu područja u kategoriji posebnog herpetološkog rezervata. Zaštita ovog područja u kategoriji posebnog rezervata od državnog je značenja čime se na taj način ostvaruju preduvjeti za dugotrajno očuvanje krških lokvi i njihove bioraznolikosti.

Najveća vrijednost ovog područja je riječna kornjača (Mauremys rivulata) koja je jedna od najrjeđih i najugroženijih vrsta gmazova u Republici Hrvatskoj, jer su njezina nalazišta ograničena na malim, fragmentiranim i međusobno izoliranim staništima te ukupno broje oko petstotinjak odraslih jedinki. Na području predloženog posebnog rezervata zabilježeno je 19 vrsta vodozemaca i gmazova, što predstavlja gotovo trećinu ukupnog broja vrsta vodozemaca i gmazova zabilježenih u Republici Hrvatskoj, a čak 10 vrsta je strogo zaštićeno.

Ovim proglašenjem doprinosi se ostvarenju ciljeva Strategije i akcijskog plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, kao i ostvarenju ciljeva Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

Ljubazno molimo dolazak na javno izlaganje potvrditi na e-mail: info@zastita-prirode-dnz.hr zaključno do 14. rujna 2021. godine (utorak) do 12:00 sati.

VAŽNA NAPOMENA!

Zbog trenutne situacije uzrokovane COVID-19 INFEKCIJOM, za vrijeme trajanja javnog uvida kao i izlaganja, sve sudionike ljubazno molimo da se drže propisanih epidemioloških mjera.